fbpx

Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO

www.mycodern.com

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1. [Postanowienia wstępne]
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony internetowej www.mycodern.com, a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Administratora i Użytkowników strony.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu możliwe jest po akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. W zakresie obsługi transakcji w Sklepie:
 • Administrator jest Sprzedającym,
 • Użytkownik jest Kupującym.
 • 2. [Objaśnienia]

Poniższe terminy mają następujące znaczenie:

 1. Adres – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Dowód zakupu faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 3. Informacja Konsumencka – dokument zawierający dane wskazane w art. 12 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 4. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z wykonywanej jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Kupujący – Konsument oraz Klient.
 9. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy,
 10. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 11. Produkt minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie,
 12. Przedmiot umowy – produkty albo usługi będące przedmiotem umowy.
 13. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mycodern.com za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie na próbki produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 14. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, określany Internetem.
 15. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 16. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 17. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 18. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym,
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego,
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 19. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 20. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj płatności, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 • 3. [Informacje podstawowe i techniczne]
 1. Administratorem Serwisu jest Mycodern S.A. z/s w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132/25, mail: [email protected], telefon: +48 575 685 143. Powyższe dane służą także do składania reklamacji.
 2. Serwis oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
 • tematyczne strony internetowe,
 • sklep internetowy.
 • formularz kontaktowy,
 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Serwis został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:
 • Przeglądarka: ,
 • Rozdzielczość: ,
 • System operacyjny: ,
 • Wymagania sprzętowe: .
 1. Serwis zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.
 2. Umowy, o których mowa w niniejszym Regulaminie zawierane są w języku polskim oraz podlegają prawu polskiemu
 3. Komunikacja z Administratorem z wykorzystaniem Środków Komunikacji Elektronicznej jest wolna od dodatkowych opłat. Użytkownik ponosi jedynie koszty wynikające z umowy zawartej z operatorem albo inną osobą trzecią świadczącą na jej rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość (np. dostawca internetu, operator sieci komórkowej, itp.).

7, Administrator nie stosuje Kodeksu dobrych praktyk.

 • 4. [Korzystanie z Serwisu i Sklepu]
 1. Korzystanie z Serwisu i Sklepu są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania z Serwisu i Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu. 
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikom Informacji Handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.
 3. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Serwisu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn.
 • 5. [Odpowiedzialność]
 1. Administrator dokłada wszelkich starań w zakresie poprawności działania Serwisu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Administrator nie odpowiada w szczególności za:
 • jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych,
 • treści reklam i ogłoszeń umieszczanych w ramach Serwisu,
 • spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem internetu;
 • przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu,
 • szkody spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu;
 • szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkowników danych i informacji zawartych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem,
 • towary i usługi oferowane przez Użytkowników Zarejestrowanych za pośrednictwem Serwisu.
 1. Administrator nie udziela Użytkownikowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Administratora za Wady określają przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym oraz Prawie konsumenckim.
 • 6. [Zagrożenia]
 1. Administrator wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:
 1. Spam;
 2. Wirusy;
 3. Konie Trojańskie,
 4. Ataki hakerskie.
 1. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności poprzez:

(a)kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;

(b)przeciwdziałanie rozpowszechnianiu Spamu.

 • 7. [Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkowania z którejkolwiek usług oferowanych w ramach Serwisu.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez Użytkownika Profilu, umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia Profilu przez Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. 
 5. Tryb składania i realizacji zamówień w Sklepie określono w Rozdziale II.
 • 8. [Prawa autorskie]
 1. Niniejszy Serwis jest własnością Administratora. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością Administratora. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Serwisu, drukowanie i kopiowanie fragmenty Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego.
 3. Serwis, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem pkt 2.
 4. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 5. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

 

 1. SKLEP INTERNETOWY
 • 9. [Warunki ogólne]
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Administrator jest Sprzedającym.
 2. Miejsce świadczenia usług znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: faktury oraz linków do samodzielnego pobrania regulaminu,
 7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.
 9. W przypadku stosowania promocji na Produkty dostępne w Sklepie, Sprzedający podaje w Karcie Produktu najniższą cenę obowiązującą w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki dla każdego z tych Produktów.

 

 • 10. [Zawarcie umowy i realizacja zamówienia za pośrednictwem Sklepu]
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie do towarów lub usług, które oferowane są do nabycia.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
 1. wypełnienie formularza, w którym należy wskazać: nazwę towaru lub usługi oraz dane kupującego: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu,
 2. złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 1. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 2. Sprzedający przystępuje do wykonania zamówienia z chwilą jego opłacenia. Termin realizacji zamówienia określony jest w opisie towaru lub usługi.

 

 • 11. ]Sposób zapłaty]
 1. Klient może skorzystać z jednego z następujących sposobów płatności, o ile został on dopuszczony przez Sprzedawcę:
 • przelewem na rachunek bankowy Administratora,
 • kartą kredytową lub debetową, za pomocą systemu Przelewy24, 
 1. Koszt dokonania transakcji obciąża Klienta.

 

 • 12. [Płatność przelewem]
 1. Płatności przelewem należy dokonać na rachunek wskazany przez Sprzedawcę, wysokości odpowiadającej cenie kupionych produktów oraz kosztu wybranej przez Klienta formy dostawy.
 2. Na przelewie należy podać numer Zamówienia lub inne dane wskazane przez Sprzedawcę.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnioną realizację przelewu przez banki. 

 

 • 13. [Płatność kartą]
 1. Klient zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym pola definiujące dane  używanej przez niego karty kredytowej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności). 
 2. Po zgłoszeniu Zamówienia karta jest automatycznie autoryzowana i obciążana kwotą należną z tytułu pełnej ceny kupionych produktów oraz kosztów dostawy.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za odrzucenie płatności spowodowane m.in. brakiem wystarczających środków na koncie karty, a także awarią systemu płatności.
 4. System płatności kartą kredytową obsługiwany jest przez , za którego działalność Serwis nie ponosi odpowiedzialności. Szczegółowy regulamin płatności kartą debetową lub kredytową znajduje się na stronie internetowej operatora, pod adresem: .
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu realizacji Zamówienia i nawiązania kontaktu potwierdzającego dane właściciela karty kredytowej. Zgodnie zapisami ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002.

 

 • 14. [Inne metody płatności]
 1. Strony mogą uzgodnić inne metody płatności aniżeli płatność przelewem lub płatność kartą.
 2. W przypadku opisanym w ust. 1, stosuje się zasady uzgodnione przez strony transakcji.

 

 • 15. [Prawo do odstąpienia od umowy]
 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik – formularz dostępny pod adresem [email protected] lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna forma.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na  koszt Sprzedającego.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

III. KONTO UŻYTKOWNIKA

 

 • 16. [Konto]
 1. Założenie konta użytkownika jest dobrowolne.
 2. Dla Użytkowników posiadających konto w Serwisie dostępne są dodatkowe opcje.
 3. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto.

 

 • 17. [Założenie Konta]
 1. Celem założenia konta Użytkownik winien podać swój indywidualny Login i hasło oraz adres e-mail. Na wskazany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość aktywacyjna wraz z oświadczeniem o wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych. Konto zostanie utworzone po kliknięciu przez użytkownika w link zamieszczony w wiadomości, co równoznaczne będzie także ze złożeniem ww. oświadczenia.
 2. Jeżeli konto naruszać będzie niniejszy Regulamin lub przepisy prawa, Administrator usunie konto z Serwisu po uprzednim wezwaniu użytkownika do zaprzestania naruszeń.

 

 • 18. [Funkcjonalność konta]
 1. Po utworzeniu konta, Użytkownik może wprowadzić w nim niezbędne dane ułatwiające dokonywanie zakupów w Sklepie.
 2. Użytkownik ma obowiązek zachowania Loginu i hasła w poufności oraz chronienia ich przed dostępem osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia tych obowiązków przez Użytkownika.

 

 • 19. [Dane osobowe zawarte w koncie]

Do danych osobowych gromadzonych w koncie stosuje się postanowienia Rozdziału IV.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

 • 20. [Dane osobowe]
 1. Dokładamy wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych nam informacji. Polityka prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Państwa bezpośrednio lub za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego, w takim wymiarze w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z:
 1. Ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku,
 2. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO]. 
 1. Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszystkie osobiste informacje o użytkowniku, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres pocztowy.
 2. Nie rejestrujemy żadnych prywatnych danych podczas Państwa wizyty na Serwisie. Mogą Państwo korzystać ze strony anonimowo. Automatycznie rejestrujemy tylko informacje techniczne, takie jak nazwa dostawcy Internetu, typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, adres strony, z której zostali Państwo przekierowani do naszego Serwisu, ilość i daty Państwa wizyt oraz historia przeglądanych podstron. Dane techniczne są analizowane tylko i wyłącznie pod kątem podniesienia atrakcyjności                             i funkcjonalności Serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający. Do wypełnienia przez Kupującego formularza zamówienia albo przesłania zamówienia poprzez inne środki komunikacji elektronicznej niezbędna jest jego zgoda na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 4. Sprzedający przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach  Sklepu,  a  także  w  celach  marketingowych.  
 5. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie, np. jako część wymaganych informacji przy wypełnianiu formularzy niezbędnych do otrzymania oferty świadczenia naszych usług oraz po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Otrzymane informacje są przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:
 1. Aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub zrealizować zamówienie.
 2. Aby zapewnić Państwu dostęp do naszej usługi lub dostarczyć dodatkowe informacje o usłudze.
 3. Aby poinformować Państwa o nowych produktach i usługach w naszej ofercie.
 4. Aby informować Państwa na bieżąco o tematach, którymi według nas mogą być Państwo zainteresowani.
 5. Do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów.
 6. Do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku.
 7. Do administrowania Serwisu i podniesienia jakości naszych usług.
 1. Sprzedający przetwarza następujące dane osobowe Kupujących:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres korespondencyjny (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania),
 3. numer telefonu,
 4. adres e-mail,
 5. informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
 6. w  przypadku  uzyskania  przez  Administratora  wiadomości  o  korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać  dane  osobowe  Użytkownika  w  zakresie niezbędnym  do  ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 1. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa powyżej, w tym w szczególności do:
 1. Wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez Użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: [email protected],
 2. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia, w każdym czasie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
 1. Zobowiązujemy się, że bez dodatkowego upoważnienia, nie będziemy sprzedawać ani udostępniać Państwa danych osobowych firmom, ani osobom trzecim, z wyłączeniem instytucji państwowych, uprawnionych do otrzymywania i przetwarzania tych danych. Nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe umowy prawne.
 2. Aplikacje Sklepu mogą używać plików „cookie”, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Kupujących.

 

 • 21. [Dane osobowe – odesłanie]

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Klauzuli Informacyjnej RODO, Polityce prywatności oraz Polityce Cookies.

 

 1. RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 

 • 22. [Rękojmia]
 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, innych niż konsumenci oraz przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi nabywającymi towar poza przedmiotem działalności gospodarczej, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego oraz w przepisach art. 43a i nast. ustawy z 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta za wady i brak zgodności towaru z umową (rękojmia). 
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bądź rzecz ma wadę istotną, Konsument może złożyć jedno ze ww. oświadczeń nie czekając na wymianę albo naprawę rzeczy.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Konsument może odstąpić od umowy albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, także w następujących przypadkach:
 1. Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ww. ustawy;
 2. Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ww. ustawy;
 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ww. ustawy;
 5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 1. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
 1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, a w przypadku usług ich ponownego wykonania;
 2. żądać usunięcia wady.
 1. Sprzedający jest obowiązany wykonać obowiązki wskazane w ust. 7 w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 
 2. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy lub usługi wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
 3. Koszty wymiany, naprawy lub ponownego świadczenia ponosi Sprzedający.
 4. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
 1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,
 2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,
 4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wykonania usługi rzeczy Konsumentowi. 
 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad albo ponownego wykonania usługi przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 4. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy lub usługi sprzedanej stosuje się §4 z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 5. Jeżeli z powodu ww. wady Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 6. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 

 • 23. [Reklamacje]
 1. W przypadku gdy zakupione przez Kupującego usługi lub produkty posiadają wady, w szczególności wydano je w stanie niepełnym, uszkodzonym lub niezgodnym z opisem zamieszczonym na stronie Sklepu, Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Kupujący może wystąpić do Sprzedającego z reklamacją. 
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu zakupu lub zakupionego towaru należy kierować do Sprzedającego poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Sklepu. 
 3. Reklamacje zgłaszane przez Kupującego, które opierają się na nieznajomości niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane, a Kupujący otrzyma wyłącznie informację od Sprzedającego z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego. 
 4. Reklamacje zgłaszane przez Kupujących będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia. Sprzedający powiadomi Kupującego o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą listu elektronicznego przesłanego na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez Kupującego w toku rejestracji. 
 5. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, będzie dokonywany w ustalony z Kupującym sposób, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść. 
 6. W reklamacji Kupujący określa dostrzeżony brak zgodności Produktu z umową oraz zgłasza swoje żądanie, zgodnie z postanowieniami §22.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 24. [Postanowienia końcowe]
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Pozostałe osoby będą informowane o zmianie regulaminu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Sklepu.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.mycodern.com). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Scroll to Top