fbpx

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 sierpnia 2018 roku. MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

 

RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 sierpnia 2018 roku.
Data: 2018-07-12
Firma: MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 2018
Data sporządzenia: 2018-07-12
Skrócona nazwa emitenta
MEDIAN POLSKA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 sierpnia 2018 roku.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Topolowej 1, 41-303 Mysłowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000384510 _”Spółka”_, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie _”ZWZ”_, które odbędzie się dnia 8 sierpnia 2018 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Kurz w Mysłowicach przy ul. Powstańców 3, 41-400 Mysłowice.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
a_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
b_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
c_ podział zysku Spółki za rok obrotowy 2017,
d_ udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu
Na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych _dalej: „KSH”_ Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_ akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej _drogą pocztową lub faksową_ nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 18 lipca 2018 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki [email protected]_. Adres do korespondencji pocztowej MEDIAN POLSKA S.A. UL. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice, Fax +48 32 223 84 68.
Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 lipca 2018 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ tj. przed 8 sierpnia 2018 r. zgłosić Spółce na piśmie _drogą pocztową lub faksową_ lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki [email protected]_. Adres do korespondencji pocztowej MEDIAN POLSKA S.A. ul. Topolowa 1, 41-404 Mysłowice, Fax +48 32 223 84 68. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru _składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza_, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres [email protected] dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki [email protected]_. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
• dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób_,
• zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać wszystkie wymagane prawnie elementy.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 23 lipca 2018 r. _tzw. record date_. Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ _12 lipca 2018 r._ a pierwszym dniem powszednim po record date _24 lipca 2018 r._ do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date _23 lipca 2018 r._.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _tj. od dnia 3 sierpnia 2018 r. do dnia 7 sierpnia 2018 r._ w siedzibie Spółki, pod adresem : ul. Topolowa 1 41-404 Mysłowice, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: [email protected].

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.medianpolska.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Załączniki
Plik Opis
Oswiadczenie_o_liczbie_akcji_ZWZ_08.08.2018.pdf Oświadczenie o liczbie akcji
Projekty_uchwal_WZ_08.08.2018.pdf Projekty uchwał
Wzor_pelnomocnictwa_WZ_08.08.2018.pdf Wzór pełnomocnictwa
Zwolanie_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Spolki_na_dzien_08.08.2018.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDIAN POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-404 Mysłowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Topolowa 1
_ulica_ _numer_
+48 _32_ 318 27 23 +48 _32_ 223 84 68
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
6342351875
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-12 Tomasz Serafin Prezes Zarządu Serafin Tomasz
Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDIAN POLSKA S.A.
Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 sierpnia 2018 roku.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 41-404
Miasto Mysłowice
Ulica Topolowa
Nr 1
Tel. +48 (32) 318 27 23
Fax +48 (32) 223 84 68
e-mail
NIP 6342351875
REGON
Data sporzadzenia 2018-07-12
Rok biezacy 2018
Numer 4
adres www

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top