fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 1/2022, Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

04-01-2022 14:43:26 | Bieżący | ESPI | 1/2022

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Tomasza Serafin, w sprawie zmniejszenia udziału poniżej progu 50% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_, art. 69 ust. 2 pkt 1_ lit. b_ oraz art. 69 ust. 2 pkt 2_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa”_, niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu udziału poniżej progów 75% i 50% udziału w ogólnej liczbie głosów, zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _”Spółka”_.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Obniżenie udziału poniżej progu 75% ogólnej liczby głosów, zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zostały spowodowane sprzedażą przeze mnie na podstawie umowy cywilnoprawnej 2.100.000 akcji Spółki, które wyksięgowane zostały z mojego rachunku inwestycyjnego w dn. 28 grudnia 2021 r. o czym dowiedziałem się 4 stycznia 2022 r.
Następnie, obniżenie udziału poniżej progu 50% ogólnej liczby głosów, zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zostały spowodowane sprzedażą przeze mnie na podstawie umów cywilnoprawnych łącznie 1.245.000 akcji Spółki, które wyksięgowane zostały z mojego rachunku inwestycyjnego w dn. 29 grudnia 2021 r. o czym dowiedziałem się 4 stycznia 2022 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału posiadałem 6.845.000 akcji stanowiących 77,21% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 6.845.000 głosów, co stanowiło 77,21% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po wyksięgowaniu w dniu 28 grudnia 2021 r. 2.100.000 akcji z mojego rachunku inwestycyjnego, posiadałem 4.745.000 akcji stanowiących 53,52% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 4.745.000 głosów, co stanowiło 53,52% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po wyksięgowaniu w dniu 29 grudnia 2021 r. 1.245.000 akcji z mojego rachunku inwestycyjnego, posiadałem 3.500.000 akcji stanowiących 39,48% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 3.500.000 głosów, co stanowiło 39,48% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy – brak podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po wyksięgowaniu w dniu 28 grudnia 2021 r. 2.100.000 akcji z mojego rachunku inwestycyjnego, posiadałem 4.745.000 głosów, co stanowiło 53,52% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po wyksięgowaniu w dniu 29 grudnia 2021 r. 1.245.000 akcji z mojego rachunku inwestycyjnego, posiadałem 3.500.000 głosów, co stanowiło 39,48% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

  • Martyna Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top