fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 2/2022, Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

14-01-2022 13:56:26 | Bieżący | ESPI | 2/2022

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Jacka Wasita, w sprawie przekroczenia progu 25% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa”_, niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 25% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _”Spółka”_.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Przekroczenie progu 25% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki zostało spowodowane zakupem przeze mnie na podstawie umowy cywilnoprawnej 2.600.000 akcji Spółki, które zaksięgowane zostały na moim rachunku inwestycyjnym w dn. 12 stycznia 2022 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału posiadałem 137.837 akcji stanowiących 1,55% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 137.837 głosów, co stanowiło 1,55% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie posiadam 2.737.837 akcji stanowiących 30,88% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 2.737.837 głosów, co stanowi 30,88% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy – brak podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
2.737.837 głosów, co stanowi 30,88% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

  • Martyna Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top