fbpx

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

 

Zarząd spółki Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) informuje, iż w dniu 01 kwietnia 2020 r. zawarł ze spółką Polaudit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 552 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Ewa Paluch – członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top