fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 5/2023, Zawarcie umowy w zakresie dystrybucji produktów Spółki MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

21-02-2023 15:27:20 | Bieżący | ESPI | 5/2023

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _dalej: Spółka_ informuje, iż w dn. dzisiejszym zawarł z Sequoya Europe sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie _dalej: Sequoya_ umowę, w zakresie dystrybucji produktów Spółki, tj. żelek i kapsułek softgel na rynkach polskim oraz zagranicznych. Spółka zastrzegła sobie prawo do weryfikacji podmiotów, z którymi Sequoya będzie współpracować w oparciu o niniejszą umowę, przy czym umowy z odbiorcami Sequoya zawierać będzie we własnym imieniu i na własny rachunek. Strony podjęły zobowiązania o braku prowadzenia wobec siebie działalności konkurencyjnej, tj. nieoferowania produktów objętych niniejszą umową swoim klientom _każdy przypadek naruszenia tego postanowienia sankcjonowany będzie karą umowną w kwocie 100.000,00 zł_.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron z okresem wypowiedzenia wynoszącym 60 dni. Niewywiązywanie się z uzgodnień zawartych w umowie, daje prawo drugiej stronie do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

Zarząd wskazuje, iż zawarcie niniejszej umowy z Sequoya, który dysponuje dużą siecią potencjalnych odbiorców, może mieć wpływ na wyniki sprzedażowe oraz finansowe Spółki.

  • Piotr Zawadzki- Prezes Zarządu

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top