fbpx

Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

RB_ASO: Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa
Data: 2021-11-02
Firma: MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 2021
Data sporządzenia: 2021-11-02
Skrócona nazwa emitenta
MEDIAN POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Media Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 2 listopada 2021 r. zawarł z p. Tomaszem Serafin _akcjonariuszem Spółki posiadającym 6.845.000 akcji, stanowiących 77,21% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu_ umowę sprzedaży _dalej: Umowa_, na podstawie której sprzedał przedsiębiorstwo _dalej: Przedsiębiorstwo_, w tym prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3952 ha _zabudowanej halą magazynowo-handlowo-usługową oraz wiatą magazynową_, zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Topolowej 1 _dalej: Nieruchomość_. Przedsiębiorstwo obejmuje całą dotychczasową działalność Spółki, a w jego skład wchodzą:

a_ składniki majątku ruchomego,
b_ wierzytelności i prawa z papierów wartościowych, nieobjęte postępowaniem egzekucyjnym lub sądowym,
c_ środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki,
d_ wierzytelności oraz prawa z papierów wartościowych objęte postępowaniem sądowym lub egzekucyjnym,
e_ koncesje, licencje, zezwolenia, patenty oraz inne prawa własności przemysłowej _znaki towarowe_,
f_ nazwa przedsiębiorstwa _”Median Polska”_ oraz jego graficzne logo,
g_ towary przeznaczone na sprzedaż _stany magazynowe_,
h_ Nieruchomość, położona w Mysłowicach przy ul. Topolowej 1 _o której mowa powyżej_.
Cena sprzedaży została ustalona na 900.000,00 zł _przy czym Nieruchomość obciążona jest hipoteką umowną zwykłą w sumie 250.000,00 EUR oraz hipoteką umowną kaucyjną do sumy najwyższej 25.000,00 EUR_, która została ustalona przez strony w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależny podmiot. Cena sprzedaży została uregulowana w dniu 2 listopada 2021 r., w drodze _przede wszystkim_ potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy stronami. Ponadto strony uzgodniły, że p. Tomasz Serafin stał się stroną stosunku pracy w stosunku do zatrudnionych w Spółce pracowników. Strony, w myśl art. 558 kodeksu cywilnego, wyłączyły odpowiedzialność Spółki za wady prawne i fizyczne przedmiotu niniejszej umowy.

Niniejsze transakcja jest konsekwencją analizy możliwych kierunków rozwoju oraz podjętej przez Zarząd Spółki decyzji o wyborze kierunku rozwoju, o czym Zarząd informował w drodze odpowiednio raportów ESPI nr 8/2021 z dn. 5 lipca 2021 r. oraz ESPI nr 15/2021 z dn. 24 września 2021 r. Ponadto Zarząd wskazuje, iż na sprzedaż Przedsiębiorstwa zgodę wyraziło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dn. 27 lipca 2021 r., w drodze uchwały nr 16.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDIAN POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-404 Mysłowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Topolowa 1
_ulica_ _numer_
+48 _32_ 318 27 23 +48 _32_ 223 84 68
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
6342351875
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-02 Martyna Serafin Prezes Zarządu Serafin

 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDIAN POLSKA S.A.
Tytul Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 41-404
Miasto Mysłowice
Ulica Topolowa
Nr 1
Tel. +48 (32) 318 27 23
Fax +48 (32) 223 84 68
e-mail
NIP 6342351875
REGON
Data sporzadzenia 2021-11-02
Rok biezacy 2021
Numer 10
adres www

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top