fbpx

Zawarcie umowy sprzedaży MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

 

RB_ASO: Zawarcie umowy sprzedaży
Data: 2019-10-03
Firma: MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 2019
Data sporządzenia: 2019-10-03
Skrócona nazwa emitenta
MEDIAN POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _dalej: „Spółka”, „Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2019 z dnia 23 września 2019 r. _w którym przekazał informacje o wyborze oferty Emitenta na dostawę zestawu urządzeń do produkcji podkładów podłogowych_ informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 października 2019 r. podpisał z Salag Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Suwałkach _dalej: „Salag”, „Kontrahent”_ umowę _dalej: „Umowa”_, której przedmiotem jest sprzedaż, dostawa oraz instalacja u Kontrahenta zestawu urządzeń do produkcji podkładów podłogowych _dalej: „Przedmiot umowy”_, o parametrach technicznych zgodnych z ofertą złożoną przez Emitenta Kontrahentowi.

Zgodnie z zawartą Umową, dostarczenie Przedmiotu umowy przez Emitenta do siedziby Salag nastąpi w okresie do 390 _trzysta dziewięćdziesiąt_ dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

Za sprzedaż, dostawę i instalację Przedmiotu umowy, Salag zapłaci Emitentowi kwotę 9.515.000,00 zł netto _dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych_. Płatności ceny za należyte wykonanie Umowy realizowane będą następująco:
a_ zaliczka w wysokości 600.000,00 zł netto płatna w ciągu 40 dni od podpisania Umowy,
b_ następne zaliczki zgodnie z postępem prac na wezwanie Emitenta zaakceptowane przez
Salag _nie więcej niż 84% wartości Umowy tj. 7.963.500,00 zł_,
c_ pozostała płatność w wysokości 10% wartości Umowy _tj. 951.500,00 zł netto_ płatna w
terminie 14 dni po dostarczeniu maszyny na podstawie faktury końcowej.

Na podstawie powyższej Umowy, okres gwarancji na Przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy. W ramach gwarancji Emitent jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt wszelkich wad
stwierdzonych w Przedmiocie umowy, o ile wady te ujawnią się w czasie okresu gwarancji oraz do
przeprowadzania wszelkich napraw maszyny w okresie objętym gwarancją, o ile potrzeba tych
napraw nie wynika z normalnej eksploatacji ani z winy Kontrahenta. Usunięcie wad nastąpi w maksymalnym terminie 7 _siedem_ dni od dnia zawiadomienia. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady trwającej dłużej niż 21 _dwadzieścia jeden_ dni, Emitent zobowiązuje się do dostarczenia Kontrahentowi sprzętu zastępczego na swój koszt i ryzyko. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Salag, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Emitent nie ponosi odpowiedzialności _pod warunkiem, że wady te ujawnią się i zostaną zgłoszone Emitentowi w okresie obowiązywania gwarancji_. Wszelkie czynności wynikające z gwarancji wykonywane będą na koszt Emitenta w miejscu użytkowania Przedmiotu umowy, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Emitent. W przypadku, gdy Emitent nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Salag jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Emitenta, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. Emitent zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty wezwania do ich uiszczenia. Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy z użytkowania, spowodowanego uszkodzeniem.Zgodnie z zawartą Umową, w przypadku opóźnienia w dostawie, wynikającego z winy Emitenta w stosunku do terminu wskazanego w Umowie, Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Salag kary umownej w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wartości przedmiotu niniejszej Umowy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDIAN POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-404 Mysłowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Topolowa 1
_ulica_ _numer_
+48 _32_ 318 27 23 +48 _32_ 223 84 68
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
6342351875
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-03 Tomasz Serafin Prezes Zarządu Serafin
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDIAN POLSKA S.A.
Tytul Zawarcie umowy sprzedaży
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 41-404
Miasto Mysłowice
Ulica Topolowa
Nr 1
Tel. +48 (32) 318 27 23
Fax +48 (32) 223 84 68
e-mail
NIP 6342351875
REGON
Data sporzadzenia 2019-10-03
Rok biezacy 2019
Numer 7
adres www

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top