fbpx

Zawarcie umowy sprzedaży MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

 

RB_ASO: Zawarcie umowy sprzedaży
Data: 2019-02-05
Firma: MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 2019
Data sporządzenia: 2019-02-05
Skrócona nazwa emitenta
MEDIAN POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _dalej: „Spółka”, „Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 lutego 2018 r. otrzymał informację _do Spółki wpłynęła podpisana dwustronnie umowa_ o podpisaniu przez spółkę Salag Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Suwałkach _dalej: „Salag”, „Kontrahent”_ z Emitentem umowy sprzedaży _dalej: „Umowa”_, której przedmiotem jest sprzedaż, dostawa oraz instalacja u Kontrahenta urządzenia, tj. maszyny do wyginania i formowania zaczepów blaszanych. Umowa datowana jest na dzień 1 lutego 2019 r.
Zgodnie z zawartą Umową, dostarczenie przedmiotu Umowy, tj. maszyny do wyginania i formowania zaczepów blaszanych przez Emitenta do siedziby Kontrahenta nastąpi w okresie do 60 dni od daty zawarcia Umowy.
Za sprzedaż, dostawę i instalację powyższej maszyny, Emitent otrzyma kwotę 2.150.000,00 zł _słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych_. W myśl zawartej Umowy, dokonanie płatności zostanie zrealizowane w następujący sposób:
1_ w wysokości 50% wartości maszyny płatne w chwili zawarcia Umowy;
2_ w wysokości 50% wartości maszyny płatne po dostarczeniu maszyny na podstawie wystawionej przez Emitenta faktury.
Na podstawie powyższej Umowy, okres gwarancji na w/w maszynę wynosi 24 miesiące. W ramach gwarancji Emitent jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt wszelkich wad stwierdzonych w przedmiocie Umowy, o ile wady te ujawnią się w czasie okresu gwarancji oraz do przeprowadzania wszelkich napraw maszyny w okresie objętym gwarancją, o ile potrzeba tych napraw nie wynika z normalnej eksploatacji ani z winy Kontrahenta. Usunięcie wad nastąpi w maksymalnym terminie 7 dni od dnia zawiadomienia. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady trwającej dłużej niż 21 dni, Emitent zobowiązuje się do dostarczenia Kontrahentowi sprzętu zastępczego na swój koszt i ryzyko.
Wszelkie czynności wynikające z gwarancji wykonywane będą na koszt Emitenta w miejscu użytkowania przedmiotu Umowy, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Sprzedający.
W przypadku, gdy Emitent nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Kontrahent jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Emitenta, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy. Emitent zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty wezwania do ich uiszczenia. Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy z użytkowania, spowodowanego uszkodzeniem.
Zgodnie z zawartą Umową Emitent zapłaci Kontrahentowi kary umowne, w przypadku opóźnienia w dostawie wynikającego z winy Spółki w stosunku do terminu wskazanego w Umowie, w wysokości 0,1%, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wartości Umowy.
Pozostałe warunki w/w Umowy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu kontraktach. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDIAN POLSKA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-404 Mysłowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Topolowa 1
_ulica_ _numer_
+48 _32_ 318 27 23 +48 _32_ 223 84 68
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
6342351875
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-05 Tomasz Serafin Prezes Zarządu Serafin Tomasz
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDIAN POLSKA S.A.
Tytul Zawarcie umowy sprzedaży
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 41-404
Miasto Mysłowice
Ulica Topolowa
Nr 1
Tel. +48 (32) 318 27 23
Fax +48 (32) 223 84 68
e-mail
NIP 6342351875
REGON
Data sporzadzenia 2019-02-05
Rok biezacy 2019
Numer 2
adres www

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top