fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 9/2023, Zawarcie ramowej umowy dostawy produktów

10-03-2023 17:03:17 | Bieżący | ESPI | 9/2023

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku _poprzednio Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach; dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Swisspharm sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Olsztynie _dalej: Kontrahent_ ramową umowę dostawy, na podstawie której Spółka zobowiązała się wykonywać wg dokumentacji projektowej Kontrahenta i na jego rzecz żelki oraz dostarczać je w oparciu o składane przez Kontrahenta zamówienia. Kontrahentowi przysługuje prawo do przeprowadzania na własny koszt inspekcji i/ lub audytu procesu produkcji oraz magazynowania zamówionych produktów w celu skontrolowania warunków produkcji. Umowa nie zawiera zobowiązań ilościowych bądź wartościowych co do realizacji zamówień przez Kontrahenta. Niniejsza umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa może zostać
rozwiązana również w trybie natychmiastowym w przypadku niewypełniania jej postanowień przez drugą stronę.Jednocześnie Zarząd informuje, iż Kontrahent wraz z podpisaniem niniejszej umowy złożył
pierwsze zamówienie, którego wartość szacowana jest na ok. 111 tys. zł netto.

  • Piotr Zawadzki- Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top