fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 7/2023, Zarejestrowanie przez Sąd zmiany nazwy (firmy) Emitenta, siedziby, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D pokrytych udziałami Hempley sp. z o.o. i zmian statutu

08-03-2023 22:21:23 | Bieżący | ESPI | 7/2023

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku _poprzednio Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach; dalej: Emitent_ informuje, iż w dniu 8 marca 2023 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:
– zmianę nazwy Emitenta z Median Polska S.A. na Mycodern S.A.;
– zmianę siedziby Emitenta z Mysłowic na Gdańsk;
– podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 54.988.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 158 udziałów spółki
Hempley sp. z o.o., o czym Emitent informował w raportach ESPI nr 10/2022 z dn. 25 listopada 2022 r. _Nabycie 100% udziałów Hempley sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku_, EBI nr 17/2022 z dn. 4 listopada 2022 r. _Uchwały głosowane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_ oraz EBI nr 21/2022 z dn. 6 grudnia 2022 r. _Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D_;
– zmiany statutu Emitenta wynikające z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dn. 4 listopada 2022 r. _zmiany: §1 ust. 1-3, §4 ust. 1, §5, §15 ust. 1 i ust. 3, §17 ust. 2 i ust. 3, §18 ust. 4, §20 ust. 3 pkt g_, §21 ust. 4; dodanie: §5a_, §12 ust. 5, §13 ust. 8, §20 ust. 3 pkt l_, §20 ust. 4_.

W związku z rejestracją, podwyższona została wartość kapitału zakładowego z kwoty 886.517,00 zł do kwoty 6.385.317,00 zł to jest o kwotę 5.498.800,00 zł poprzez emisję 54.988.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych trybie subskrypcji prywatnej na rzecz wspólników Hempley sp. z o.o.

Akcje serii D zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów Hempley sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem: 0000847433, tj. 158 udziałami o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 79.000,00 zł, których wartość godziwa została oszacowana na kwotę 27.494.000,00 zł, na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta nr rej. 10082 Anny Marii Antonik z dn. 5 października 2022 r., sporządzającej opinie w imieniu Kancelarii Audytorskiej 2A Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3026, w oparciu o wycenę wartości godziwej 100% udziałów Hempley sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku, sporządzonej przez Yoshi Innovation S.A. z siedziba w Chorzowie przy współpracy z Biurem Wycen Majątkowych i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „PRESTIZ” S.C. Karina Rozko, Krzysztof Rozko na dzień 5 sierpnia 2022 r.

W załączeniu Zarząd przekazuje wyszczególnienie zarejestrowanych zmian Statutu Spółki oraz aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki
Plik Opis
Mycodern_-_Tekst_jednolity_statutu.pdf Tekst jednolity statutu
Mycodern_-_Wyszczegolnienie_dokonanych_zmian_statutu.pdf Wyszczególnienie dokonanych zmian statutu
  • Piotr Zawadzki- Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top