fbpx

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 r. Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

Zarząd Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej podjętej uchwały. Nie nastąpiło niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto Zarząd w załączeniu przekazuje wyszczególnienie zmian Statutu Spółki uchwalonych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dokonane zmiany.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Martyna Serafin – członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Załączniki:

MDN – Treść uchwał.pdf

MDN – Statut Spółki.pdf

MDN – Uchwalone zmiany Statutu Spółki.pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top