fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 11/2023, Zawarcie ramowej umowy na dostawy produktów MYCODERN S.A. (PLMDNPL00013)

25-04-2023 21:32:49 | Bieżący | ESPI | 11/2023

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku _”Mycodern”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę, a tym samym o zawarciu umowy na dostawy produktów z podmiotem z siedzibą w Rumunii _”Kontrahent”_, na podstawie której Mycodern będzie wytwarzać w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Mycodern oraz dostarczać je w oparciu o składane przez Kontrahenta zamówienia. Umowa nie zawiera zobowiązań ilościowych bądź wartościowych co do realizacji zamówień przez Kontrahenta. Kontrahentowi przysługuje prawo do przeprowadzania na własny koszt inspekcji i/ lub audytu procesu produkcji oraz magazynowania produktów w celu skontrolowania warunków produkcji. Niniejsza umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa może zostać rozwiązana również w trybie natychmiastowym w przypadku niewypełniania jej postanowień przez drugą stronę.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Kontrahent wraz z podpisaniem niniejszej umowy złożył
pierwsze zamówienie, którego wartość wynosi 59 375 EUR.

  • Piotr Zawadzki- Prezes Zarządu
 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top