fbpx

Raport bieżący EBI, nr 22/2023, Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru. MYCODERN Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

11-10-2023 17:09:27 | Bieżący | EBI | 22/2023

Zarząd Mycodern S. A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 października 2023 r., na podstawie upoważnienia zawartego w §5a Statutu, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany §5 Statutu Spółki („Uchwała”).

W drodze Uchwały, Zarząd podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 638 531,70 zł, to jest z kwoty 6.385.317,00 zł do kwoty nie większej niż 7.023.848,70 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 6.385.317 zwykłych akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii E”).
Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna Akcji serii E została ustalona na 0,65 zł. Na podstawie § 5a ust. 3 Statutu Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na powyższą cenę emisyjną.

Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
a) Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b) Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 10 (dziesięć) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji serii E.

W przypadku, gdy liczba Akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
Dzień prawa poboru Akcji serii E ustala się na dzień 23 października 2023 roku. Zapisy na Akcje serii E będą przyjmowane od dnia 24 października 2023 roku. Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych nastąpi w dniu 13 listopada 2023 roku.

Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych nastąpi w dniu 22 listopada 2023 roku.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych – przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 23 listopada 2023 roku. Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych – przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi dnia 1 grudnia 2023 roku

Przydział Akcji serii E podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi do dnia 4 grudnia 2023 roku
Zapisy oraz wpłaty na Akcje serii E będą przyjmowane od dnia 24 października 2023 r. do dnia 13 listopada 2023 r. Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru mogą̨ dokonywać zapisów na Akcje serii E w domach maklerskich, prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane prawa poboru. Zapis na Akcje serii E powinien być opłacony należycie, czyli w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji serii E, na jaką składany jest zapis i ceny emisyjnej, przy zastrzeżeniu, że w przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji serii E niż wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu przydziału Akcji serii E nie będą brane pod uwagę akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, z uwzględnieniem zasady, że nie można nabyć ułamkowych części akcji.

Powyższe oznacza, iż brak wpłaty w podanym wyżej terminie, powoduje nieważność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iż zapis jest ważny, z zastrzeżeniem, że w trakcie dokonywania przydziału Akcji serii E, podstawą do przydziału będzie liczba Akcji serii E, za które została dokonana wpłata.

Skutkiem niewykorzystania przez akcjonariusza prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat będzie wygaśnięcie prawa poboru.
Osoba, która w wykonaniu przysługującego jej prawa poboru dokonała zapisu na akcje, przestaje być tym zapisem związana, jeżeli Spółka nie zgłosi do rejestru podwyższenia kapitału w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. do dnia 11 marca 2023 r.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że treść §5 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.385.317,00 zł (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemnaście złotych) i dzieli się na 63.853.170 (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt
trzy tysiące sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100) każda, w tym:
a) 6 845 000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
b) 255 000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
c) 790 000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
d) 975 170 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
e) 54 988 000 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

zostanie zastąpiona następującym brzmieniem:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.023.848,70 zł (siedem milinów dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 70.238.487
(siedemdziesiąt milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 6 845 000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
b) 255 000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
c) 790 000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
d) 975 170 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
e) 54 988 000 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
f) 6.385.317 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

Zarząd Spółki wskazuje, że o zakończeniu subskrypcji Akcji serii E oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w drodze publikacji raportów bieżących.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4), §4 ust. 2 pkt 2) oraz §4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Bartosz Groth – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top