fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 12/2022, Podjęcie decyzji w sprawie nabycia aktywów i kompetencji do prowadzenia działalności w obszarze produkcji nutraceutyków i suplementów diety MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

26-08-2022 14:05:06 | Bieżący | ESPI | 12/2022

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _dalej: Spółka_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 12/2021 z dn. 13 grudnia 2021 r. _w których informował o podjęciu decyzji w sprawie rozpoczęcia rozmów związanych z rozwojem prowadzonej działalności_ oraz raportu ESPI nr 4/2022 z dn. 13 kwietnia 2022 r. _w którym informował o rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia aktywów i kompetencji do prowadzenia działalności w obszarze produkcji nutraceutyków i suplementów diety_ informuje, iż w konsekwencji zakończenia negocjacji, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o nabyciu aktywów w postaci 100% udziałów w spółce Hempley sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki planuje w najbliższym czasie zwołać walne zgromadzenie, którego porządek obrad obejmować będzie w szczególności podjęcie uchwał w sprawie:
1_ zmiany firmy i siedziby Spółki,
2_ rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki o działalność w obszarze produkcji suplementów diety,
3_ podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, które to akcje zostaną zaoferowane, wspólnikom Hempley sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
4_ zmian w organach Spółki.

Szczegółowe informacje na temat brzmienia nowej firmy Spółki, przedmiotu działalności, a także parytet wymiany udziałów Hempley sp. z o.o. na akcje Spółki _będący obecnie jeszcze w trakcie ustaleń_, zostaną przekazane nie później niż w dniu zwołania walnego zgromadzenia.

Zarząd wskazuje, iż ostateczną decyzję w zakresie nabycia udziałów Hempley sp. z o.o. oraz rozpoczęcia działalności w nowym obszarze podejmą Akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia.

Ponadto Zarząd zaznacza, iż planuje utworzyć grupę kapitałową, w ramach której działalność operacyjna skupiona będzie w obszarze produkcji nutraceutyków i suplementów diety.

  • Martyna Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top