fbpx

Nałożenie na Spółkę kar upomnienia oraz obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowany Doradcą Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

Zarząd spółki Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(„Zarząd Giełdy”) podjął uchwalę nr 660/2018 („Uchwała”), mocą której nałożył na Spółkę karę upomnienia oraz zobowiązał Spółkę do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą.
Zgodnie z uzasadnieniem Uchwały, kara upomnienia została nałożona na Spółkę z uwagi na nie dochowanie wymogu związanego z terminowym opublikowaniem kompletnego raportu rocznego za rok obrotowy 2017, tj. w terminie nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego. Dodatkowo, w związku z faktem, iż było to kolejne naruszenie obowiązków informacyjnych w okresie 12 miesięcy,w celu poprawy jakości oraz dążenia do zapewnienia prawidłowego wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w przyszłości, Zarządu Giełdy zobowiązał Spółkę do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż raport roczny za 2017 r. Spółka opublikowała w dniu 30 maja 2018 r. (EBI nr 4/2018). Z uwagi na omyłkowe nie zamieszczenie w tym raporcie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, w dniu 04 czerwca 2018 r. Spółka opublikowała korektę tego raportu uzupełnioną o brakujący dokument(EBI nr 5/2018), przekazując tym samym kompletny raport roczny, jednak z naruszeniem terminu określonego w Regulaminie ASO(nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego).

Dodatkowo Zarząd Spółki wskazuje, iż w dniu 27 lipca 2018 r. zawarł ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o. umowę na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy (EBI nr 9/2018), wypełniając tym samym terminowo zobowiązanie nałożone przez Zarząd Giełdy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązków informacyjnych,w zakresie nieprzekazania w trybie niezwłocznym informacji o nałożeniu przez Zarząd Giełdy na Spółkę wskazanych w treści niniejszego raportu sankcji.Naruszenie obowiązków informacyjnych przez Spółkę wynikło z nieumyślnego i niezamierzonego omyłkowego niezastosowania w toku prowadzenia bieżącej działalności §6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO w zakresie przekazania informacji o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna:
– § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”,
– pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”).

  • Tomasz Serafin – Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top