fbpx

Raport bieżący ESPI, nr 10/2022, Nabycie 100 proc. udziałów Hempley sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku MEDIAN POLSKA S.A. (PLMDNPL00013)

25-11-2022 17:32:09 | Bieżący | ESPI | 10/2022

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach _dalej „Spółka”, „Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku _”Podjęcie decyzji w sprawie nabycia aktywów i kompetencji do prowadzenia działalności w obszarze produkcji nutraceutyków i suplementów diety”_ oraz w wyniku realizacji uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki informuje, że w dniu 25 listopada 2022 roku doszło do nabycia przez Emitenta 100 proc. udziałów spółki Hempley sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000847433, tj. 158 udziałów Hempley sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 79.000 zł. Przedmiotowe udziały zostały wniesione przez dotychczasowych wspólników Hempley sp. z o.o. do Spółki jako wkład niepieniężny _aport_ w zamian za akcje serii D Spółki.

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z nabyciem 100 proc. udziałów Hempley sp. z o.o., spółka ta uzyskała status spółki zależnej od Emitenta.

  • Piotr Zawadzki- Prezes Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top