fbpx

Korekta raportu EBI nr 14/2020 z dn. 7 sierpnia 2020 r. – Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad Median Polska Spółka Akcyjna (PLMDNPL00013)

 

Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje korektę raportu EBI nr 14/2020 z dn. 7 sierpnia 2020 r., w którym poinformował o złożeniu przez akcjonariusza – p. Tomasza Serafin żądania umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 28 sierpnia 2020 r. Korekta jest wynikiem błędnego wskazania daty wpłynięcia żądania akcjonariusza do Spółki (wpłynęło 7 sierpnia 2020 r., podczas gdy w komunikacie wskazano datę 5 sierpnia 2020 r.).

Poniżej Zarząd przekazuje skorygowaną treść komunikatu wraz z załącznikiem:

„Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2020 r. otrzymał od akcjonariusza p. Tomasza Serafin, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu żądanie umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020 r.:
– podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
– podjęcie uchwały w sprawy zmian w §4, §12, §13, §19, §20, wprowadzenia jako nowe jednostki redakcyjne rozdziałów oraz śródtytułów Statutu Spółki oraz ustalenia tekst jednolitego Statutu Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje otrzymane od akcjonariusza projekty uchwał dotyczące w/w punktów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.”

  • Martyna Serafin – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Załączniki:

Żądanie – treść uchwał[2436].pdf

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top