fbpx

Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent” „Spółka”), w nawiązaniu do raportu

bieżącego EBI nr 22/2023 z dnia 11.10.2023 roku w zakresie podjętej przez Zarząd Emitenta

uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z

prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) w ramach kapitału docelowego, w dniu

dzisiejszym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące

warunków oferty nabycia akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz realizacji

prawa poboru. Szczegółowa informacja dotycząca warunków oraz procedury nabycia akcji serii

E oraz wymagane dokumenty, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod

adresem: www.mycodern.com.

Jednocześnie zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje wzór formularza zapisu na akcje serii E

oraz dokument informacyjny, który został sporządzony celem dochowania wymagań

przewidzianych w art. 37a. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Celem wyjaśnienia procedury subskrypcji, zarząd Emitenta informuje, iż za każdą 1 akcję Spółki

posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 jednostkowe

prawo poboru, przy czym 10 jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii E.

W przypadku, gdy liczba akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw

poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby

całkowitej.

Formularz zapisu, którego wzór został załączony do niniejszego raportu, posiada trzy pozycje

w których odnoszące się do liczby akcji, które chciałby objąć inwestor.

W pozycji dotyczącej zapisu na podstawie posiadanych praw poboru (Zapis Podstawowy),

zgodnie z proporcją praw poboru do akcji nowej emisji, można wpisać i objąć nie więcej niż

1/10 liczby akcji posiadanych w dniu prawa poboru.

W pozycji dotyczącej Zapisu Dodatkowego (również na podstawie praw poboru) można wpisać

dowolną liczbę akcji, nie większą jednak niż liczba wszystkich akcji oferowanych w ramach tej

emisji, tj. nie więcej niż 6.385.317 akcji.

Ponadto na formularzu znajduje się pozycja pt. "Zaproszenie Zarządu do objęcia Akcji Serii E",

która oznacza, że nawet osoby nieposiadające akcji Emitenta w dniu prawa poboru będą mogły

zadeklarować chęć objęcia akcji, które nie zostaną przydzielone akcjonariuszom w ramach

zapisów wynikających z posiadanych praw poboru. Dla pewności wszystkim inwestorom


zainteresowanym objęciem akcji w ramach zaproszenia Zarządu zaleca się wysłanie wiadomości

z wypełnionym formularzem zapisu na adres: [email protected].

Jeżeli posiadacz praw poboru będzie chciał objąć akcje nowej emisji w ramach zapisów

Podstawowego i Dodatkowego, będzie musiał wypełnić i złożyć formularz zapisu za

pośrednictwem domu albo biura maklerskiego prowadzącego rachunek, na którym zostały one

zapisane i zadeklarować liczbę akcji jaką chciałby objąć, a następnie niezwłocznie opłacić

wszystkie te akcje, robiąc przelew na swój rachunek maklerski.

Termin wykonania prawa poboru to 13.11.2023 roku, a więc najpóźniej dzień roboczy wcześniej

dom maklerski albo biuro maklerskie musi zaksięgować wpłatę ceny objęcia akcji.

W przypadku sumy zapisów przekraczających dostępną liczbę akcji, zostanie dokonana redukcja

proporcjonalnie do deklaracji zawartych we wszystkich złożonych i opłaconych formularzach

zapisu, a środki z rachunku inwestycyjnego przekazane przez dom maklerski albo biuro

maklerskie akcjonariusza tytułem objęcia akcji do KDPW, zostanie zwrócona na jego rachunek

maklerski.


–  Bartosz Groth – Prezes Zarządu

PLIKI DO POBRANIA

Formularz zapisu

Dokument ofertowy

Uchwała zarządu - emisja akcji seria E

MCD - ogłoszenie MSiG - 23.10.23

MCD - uchwała Zarządu - emisja akcji (seria E) - zmiana - 27.11.23

MCD - uchwała Zarządu - emisja akcji (seria E) - zmiana - 22.01.2024

Scroll to Top